MONTSE BUSQUETS BINEFA

MONTSE BUSQUETS BINEFA

Psicòloga General Sanitària Infantil i Juvenil. Psicopedagoga. Especialista en Trastorns Emocionals i de la Conducta.

Col.13283

 FORMACIÓ ACADÈMICA

 • LLICENCIADA en PSICOLOGIA. Universitat de Barcelona (UB). Promoció 1997-2001.
 • LLICENCIADA en PSICOPEDAGOGIA. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • POSTGRAU en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil. ISEP. 
 • MASTER en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil. ISEP. 
 • POSTGRAU INFANTO-JUVENIL en Terapia Racional Emotiva Conductual. Institut REBT de Barcelona.
 • POSTGRAU en Teràpia Racional Emotiva-Conductual. Institut RET. Barcelona
 • ACADEMIC ASSOCIATE FELLOWSHIP program on Rational Emotional Behavior Therapy. Albert Ellis Institute of New York.
 • INTERNATIONAL THERAPY SUPERVISOR on Rational Emotional Behavior Therapy. Albert Ellis Institute of New York.

 CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

 • Certificat d’APTITUDS per a la formació PEDAGÒGICA i DIDÀCTICA. Universitat de Barcelona.
 • Acreditació d’habilitació com a PSICÒLOGA GENERAL SANITARIA.
 • Certificat  EXPERTA EN PSICOTERÀPIA (EFPA) reconegut pel  Comité Nacional d’Acreditació de EuroPsy d’Especialista en Psicoteràpia i la federació Española d’associacions de psicoterapeutes.
 • Col·laboradora de la UAB i TUTORA de pràctiques del Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil. Tutorització de 300 hores de docència pràctica.
 • CENTRE RECONEGUT I AUTORITZAT per al DEPARTAMENT de SALUT de la Generalitat de Catalunya com a consulta de Psicologia Sanitària. Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08623029

FORMACIÓ CONTINUADA

 • Primary Training course in Rational-Emotive and cognitive-behavioral theory and techniques. Institut Ret Barcelona. Albert Ellis Institute, New York.
 • Advance Training course in Rational-Emotive and cognitive-behavioral theory and techniques. Institut Ret Barcelona. Albert Ellis Institute.
 • Children and adolescent primary practicum in rational-emotive and cognitive behavior therapy. Institut Ret Barcelona. Albert Ellis institute New York.
 • Children and adolescent advance practicum in rational-emotive and cognitive behavior therapy. Institut Ret Barcelona. Albert Ellis institute New York.
 • Gestió de conflictes a l’aula: nens i adolescents amb comportament difícil”. Fundació Privada Adana.
 • Técnicas terapeuticas ante la pérdida: Los métodos narrativos de asesoramiento a las personas en duelo.  Dr.Robert Neimeyer. Instituto de Psicoterapia Integrativa-relacional en pérdidas, duelo y Trauma (IPIR).
 • Intervenció en els trastorns d’aprenentatge. TDAH, Dislèxia, Discalculia, TANV. Fundació Privada Adana.
 • Jornades d’atenció a la diversitat: Plans individualitzats. Col·legi oficial de psicologia.
 • Intervención Sistémica Breve con adolescentes y famílias. Dr. Mark Beyebach. Institut Gestalt.
 • Seminari d’intervenció escolar centrada en solucions: principis, tècniques i aplicacions. Dr. Mark Beyebach. Institut Gestal.
 • Curs teòric-experiencial d’intel·ligència emocional en l’àmbit infanto-juvenil. Col·legi oficial de psicologia.
 • Aplicació i interpretació de tests bàsics en psicologia de l educació. Col·legi oficial de psicologia.
 • Tractament  de la depressió. Conceptualització des de la teràpia Racional Emotiva”. Realitzat pel Dr.Guy Azolulaï. Institut Ret.
 • La Ira i la resistència amb pacients difícils. Com tractar els problemes d’autocontrol des de la teràpia Racional Emotiva”. Dr. Dom Dimattia. Institut Ret.
 • Terapia de Juego Racional Emotiva Conductual. Dra. Ana Catalina Vargas. Institut ret.
 • Família, adolescents i escola. Impartit per Giorgio Nardone. Barcelona. (Model de Teràpia Breu Estratègica).
 • Jornades de depressió infantil i juvenil: característiques clíniques i tractament. (COPC col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya).
 • Niños, adolescents y famílias con dificultad. Centre d’intervenció i teràpia estratègica.
 • Niños y adolescentes difíciles. Andrea Fiorenza .
 • La Interpretació dels tests projectius HTP, Test de la Família i Test de l’Animal amb objectius terapèutics. Marisol Matamoros, psicòloga psicoterapeuta.
 • Limitacions del Tractament dels Trastorns de Conducta en Nens i Joves”. Dr. Josep Toro.
 • Trastorns dels llenguatge escrit. La dislèxia . ISEP
 • TDAH. Trastorn per dèficit d’Atenció i Hiperactivitat. ISEP
 • Jornada TDAH. Hospital de Badalona. Organizat per plataforma TDAH.
 • Trastorns psicològics. Fundació WAE.
 • Aproximació teòrica i pràctica a la teràpia racional emotiva conductual”. Institut de Teràpia Racional Emotiva i Comportamental.
 • La integració escolar i social de les persones amb trastorns greus i permanents en el seu desenvolupament. Institució GURU.
 • L’observació i anàlisi de les conductes dels escolars com a eina del diagnòstic operatori a l’ escola” .Joan Fortuny.
 • Musicoteràpia a l’escola. Escola d’Estiu Rosa Sensat. Serafina Poch Blasco.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Des de 2002  i amb més de 15 anys d’experiència col·laborant amb centres especialitzats en l’àmbit educatiu, de diagnòstic i intervenció infantil i juvenil.

Al setembre de 2013 neix el centre montsebusquets, en qual començo a treballar de manera independent. Fins al moment destaco la següent trajectòria professional:


Àrea General Sanitària

Psicòloga general sanitària Infanto-juvenil. Gabinet Privat. (ISEP) Funcions:

 • Reeducacions Psicopedagògiques
 • Suport psicopedagògic a infants i adolescents amb trastorns de l’aprenentatge i rendiment acadèmic baix.

Psicòloga- Infanto-juvenil. Gabinet Privat (Psicoat). Funcions:

 • Reeducacions Psicopedagògiques
 • Suport psicopedagògic Infants i adolescents amb trastorns de l’aprenentatge i rendiment acadèmic baix.

Psicòloga i psicoterapeuta. Centre Privat  (CIM centre de Psicologia Mèdica de Badalona). Funcions:

 • Primeres entrevistes
 • Avaluació i diagnòstic
 • Elaboració d’informes diagnòstics
 • Psicoteràpia individual infanto-juvenil
 • Orientació i Assessorament familiar
 • Grups de teràpia emocional per a nens
 • Intervenció psicopedagògica en trastorns de l’aprenentatge.
 • Coordinació amb escoles i altres serveis externs (EAP, CSMIJ)
 • Xerrades per a pares i mares

Psicòloga i psicoterapeuta. Centre Mèdic Políclínic de Castelldefels. Funcions:

 • Primeres entrevistes
 • Avaluació i diagnòstic
 • Tractament psicològic i Psicopedagògic
 • Elaboració d’ informes
 • Assessorament a famílies amb fills de 0-5 anys

Àrea escolar

Psicòloga escolar. Període de formació. Escola Casal dels Àngels. Funcions:

 • Participació de forma directa en el treball de l’aula d’educació especial.
 • Seguiment i suport de nens amb dificultats evolutives i d’aprenentatge a les aules de P3.
 • Treball individual a un nen de P5 amb necessitats educatives especials.
 • Administració de proves psicotècniques des de P5 fins a 6è de Primària.
 • Sessions d’observació d’entrevistes a pares i professors d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, i també d’altres psicòlegs provinents de centres d’atenció precoç.

Escola d’educació especial. Període de formació. Funcions:

 • Tasques d’acompanyament i monitoratge de nens/es amb N.E.E.  (necessitats educatives especials).
 • Coneixement del nen amb N.E.E. greus o molt greus des de tots els àmbits psicològics- emocionals i educatiu- social.
 • Realització del document A.C.I. (adaptació curricular individual, actualment Programes Educatius Individualitzats PI),  de l’alumne amb necessitats educatives especials.

Auxiliar d’educació especial. (CEIP Mallorca. Barcelona). Funcions:

 • Suport psicoterapeutic a l’aula a nens/es amb Necessitats Educatives especials.
 • Orientació i recolzament al professorat
 • Coordinació amb altres professionals externs (EAP, CSMIJ)

Escola Urgell. Barcelona. Període de formació. Orientació Educativa. Funcions:

 • Col·laborar en la detecció de necessitats específiques dels alumnes
 • Realitzar avaluació psicològica i pedagògica als alumnes que ho requereixin a nivell individual.
 • Col·laborar amb els professors en la detecció i prevenció de problemes d’aprenentatge realitzant  proves col·lectives.
 • Proporcionar informació sobre l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat i les seves característiques als professors i les famílies.
 • Facilitar eines als tutors  per afavorir la relació i col·laboració amb les famílies (en relació a l’avaluació educativa).
 • Cooperar amb els tutors en la seva relació amb les famílies.
 • Assessorar al professorat en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat.
 • Orientar a les famílies perquè assumeixin l’educació dels seus fills (assessorament individual o a través de xerrades col·lectives).
 • Establir pautes d’observació.
 • Realitzar una atenció individualitzada als alumnes amb NE i als alumnes que per situacions personals o socials requereixen una atenció específica.
 • Proporcionar reforç pedagògic de les àrees instrumentals als alumnes de primària
 • Atenció i seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb escolarització compartida.
 • Proporcionar una atenció emocional i curricular personalitzada de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut (aula d’acollida).
 • Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar els programes individualitzats.
 • Elaborar  materials i activitats didàctiques adaptades per tal que el professorat disposi dels recursos necessaris per a la participació d’aquests alumnes en activitats de l’aula ordinària.
 • Col·laborar de manera directa dins de l’aula juntament amb els professors per tal de facilitar-los estratègies i tècniques instruccionals que permetin dur a terme els programes individualitzats dels alumnes amb NEE.
 • Participar juntament amb el tutor de 4rt d’ESO en l’orientació  sobre el futur professional  i acadèmic dels alumnes.
 • Elaborar modificacions d’aula: adequar i adaptar els continguts curriculars a nivell d’aula així com elaborar els criteris d’avaluació.
 • Orientar en relació l’avaluació formativa i orientadora.
 • Elaborar els protocols  de continuïtat d’escolarització compartida i els plans de treball.

DOCÈNCIA, CONFÈNCIES I TALLERS 

Des de 2006 xerrades en diferents escoles de Catalunya per a orientar i assessorar a mestres i pares:

 • Trastorns específics de la infància i l’adolescència: l’Assetjament escolar, TDAH etc.
 • Societat, escola i educació: com ajudar als nostres fills en els estudis, la relació amb la família i amb el centre escolar, educació en el consum, televisió i vedeojocs, com prevenir el consum de tòxics.
 • Relació familiar, comunicació i educació: Comunicació entre pares i fills, com establir límits, estratègies d’intervenció en problemes de la vida quotidiana  l’autoritat dels pares, la importància de la disciplina, característiques de l’adolescència.
 • Taller per a pares i mares: Com millorar la comunicació amb els nostres fills.
 • Taller per a pares i mares amb fills TDAH. Col·laboració amb la Plataforma TDAH de Badalona i Centre CIM.
 • Xerrada informativa per a estudiants del Cicle formatiu de grau superior de: Educació Infantil i Integració social de l’IES la Bastida (Santa Coloma de Gramanet). Amb l’objectiu de conèixer què és el TDAH,  indicadors d’alarma, la seva principal simptomatologia, els tipus de tractament  i com actuar davant dels nens/es amb  el diagnòstic de TDAH.
 • Escola de  pares. CEIP Lola Anglada de Tiana.
 • Tutora de pràctiques del màster de Psicopatologia Clínica infantojuvenil. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

MITJANS DE COMUNICACIÓ

 • Intervencions a l’emissora local de Radio “Ona Mar” de Badalona, sobre temes relacionats amb la infància i l’adolescència.

SUSCRIBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todas las novedades y sorpresas

Nuestro objetivo es poder ayudarte en el día día

× ¿Cómo te podemos ayudar?